ව්යාපෘති

තායිලන්තයේ 1.5MW ගම්මාන දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ බලාගාර

20180909092857422

ඕස්ට්‍රේලියාවේ 5KW ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය

2

ඕස්ට්‍රේලියාවේ 5KW නේවාසික බලාගාරය

20180909195931221

එංගලන්තයේ 6.6kw Pv පද්ධති නේවාසික වහලය

3

කාම්බෝජයේ 150kw සූර්ය බලාගාර ව්‍යාපෘතිය

4

වියට්නාමයේ 160KW සෙවිලි සූර්ය ව්‍යාපෘතිය

5

චීනයේ Zhejiang හි 170 KW සූර්ය බලාගාර ව්‍යාපෘතිය

6

Jinhua City, Zhejiang පළාත, චීනය 1.5MW දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ ව්‍යාපෘතිය

7