ව්යාපෘති

තායිලන්තයේ 1.5MW ගම් දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීමේ බලශක්ති මධ්‍යස්ථාන

20180909092857422

ඕස්ට්‍රේලියාවේ 5KW ඡායාරූප වෝල්ටීයතා බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2

ඕස්ට්‍රේලියාවේ 5KW නේවාසික විදුලි බලාගාරය

20180909195931221

එංගලන්තයේ 6.6kw පීවී පද්ධති නේවාසික වහලය

3

කාම්බෝජයේ 150kw සූර්‍ය බලාගාර ව්‍යාපෘතිය

4

වියට්නාමයේ 160KW වහල සූර්‍ය ව්‍යාපෘතිය

5

170 KW සූර්‍ය බලාගාර ව්‍යාපෘතිය චීනයේ ෂෙජියැං හි

6

චීනයේ ෂෙජියැං පළාතේ ජින්හුවා නගරය 1.5MW දුප්පත්කම පිටුදැකීමේ ව්‍යාපෘතිය

7